שפּיל .גָאריּפ יַא אָנליין

                                   Pie.ai ליּפש

.גָאריּפ יַא (Pie.ai):

.טַייצ גנַאל ַא רַאֿפ טַייקמַאזקרעמפו ןייד ןּפַאכ טעוו סָאוו עקצַאצ רעיילּפיטלַאמ רעדנא ןא .בייהנָא יד ןיא ןבַיילק ריא ןעמָאנ יד ןוא רילָאק יד ,רעטקַארַאכ ןייד ןופ ץרַאה ריא ןי .םיא זדנוַארעס זַא טלעוו םַאזיורג ןוא זייב יד וצ סע רעטנוא טציא ןוא ,שינעפעשַאב ַא .זישטנער ןוא סרעממַאה ,עייבטַאמ ךעלצונ זלייט ןסע ןבַיילק .רעטקַארַאכ ןייד ןרעטשעצ וצ תויתוא ערעדנא יד ןזָאל טשינ טסלאז וד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס