שפּיל גניסיק גַאבידייל קידמיסינ אָנליין

                                   Miraculous Ladybug Kissing ליּפש

גניסיק גַאבידייל קידמיסינ (Miraculous Ladybug Kissing):

.לַארּפ וויטַאגענ ַא ןדַייל ַיימ סע ,ןטיירּפשרַאפ טינ ןענעק סע זַא טנראוועג ןייז רעבָא , .עביל ןיא ץַאק רעבי ןוא גַאב ידַאל יד זַא ןעניפעג טינ ןענעק רימ רעבָא ,שינעעשעג םעד .ןיילַא טַייצ ןעגנערברַאפ וצ ןליוו ןוא ךַאד יד ףיוא ןפערט ייז טציא טכער .ןיילַא תויתוא יד ןזָאל סָאוו םיאנוש ןוא Friends עליפ ךיוא ןבָאה ייז רעבָא ,שוק וצ .ןטלַאה וצ required ןענעז סָאוו ,עירעטסימ יד וצ דַאטימדַא ןענעז ריא יוזַא ןוא ,ףליה .ןבעל ךעלנעזרעּפ רַאֿפ טַייצ לסיב ןבָאה ייז ,ןשטנעמ ןעמונרַאפ ךיוא ןענעז ןדלעה רעבי .גניסיק םעדרעסיוא סעּפע ףיוא סע ןעגנערברַאפ וצ ןליוו טינ ןָאט ייז ןוא ,סעדנוקעס ק .גניסיק רָאּפ יד זיב רעטעמירעּפ יד ןייגכָאנ - גניסיק גַאבידייל סוָאלוקַארימ ליּפש יד ן .םייה טשינ ןעמענּפָארַא טעוו תודע יד זיב ןטרַאוו ןוא השא טַאק ןענערָאוו ןוא ,טַייז סק .שרעדנַא טינ שינעגעגַאב יד זַא זַייוונָא ַא ןייז טלָאוו סע ןוא טַייצ יד ןופ ןַאשיירעּפסק .ץירקיס ןטלַאה וצ ןֿפרַאד ריא זַא ןעקנעדעג ןוא תויתוא טבילַאב ןייד טימ שינעגעגַאב הא