שפּיל .סלווַארב ָאי אָנליין

                                   Brawls.io ליּפש

.סלווַארב ָאי (Brawls.io):

.זיולב טינ ןוא ץסיפ ןַייז גניווייוו יללופלליקס סאוו זלרעג ןוא ךעלגניי יד טלמאזע .גנוטלַאוורַאפ יד סיוא טרָאס וצ הגרדמ גניניירט יד ךרוד ןייג ,ןסאג ךעלרעפעג יד ןַיי .ריא רַאֿפ גנורעטש ַא ןרעוו טשינ טוט סע רעטעּפש זַא יוזַא ,רעליּפש יד וצ ןענַארַאפ זנַאש .ּפַאלק טסיופ יד ןופ טכַאמ יד ןרעסערגרַאפ ןוא רעקראטש ןרעוו וצ זלַאסַאמ יד ּפמַאּפ