שפּיל 2 שַאלק ָארעה עטַאמיטלו :2 סעלטרוט ַאשזדנינ טנַאטומ שזדייניט סוו סרעגנַאר טכַאמ אָנליין

                                   Power Rangers Vs Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Ultimate Hero Clash 2 ליּפש

2 שַאלק ָארעה עטַאמיטלו :2 סעלטרוט ַאשזדנינ טנַאטומ שזדייניט סוו סרעגנַאר טכַאמ (Power Rangers Vs Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Ultimate Hero Clash 2):

.ערעדנא רעדעי טימ סרעלליק וויטקעלָאק ַא ןיא ןַיירַא וצ ןעגנוווצעג טציא ןענעז ןוא ן .טַייז ןייא ףיוא ןייטש וצ תלוכיב ןַייז טעוו ריא ווו ,2 שַאלק ָארעה עטַאמיטלו :2 סעל .טַארַאּפַא טנַייפ ַא טימ טרָא שינעגעגַאב רעד וצ ןייג ןוא 2 שַאלק ָארעה עטַאמיטלו :2 סעלט .סקַאטַא ןגייא רעייז ןכַאמ סרוק ןופ ןוא ,ןלַאפַאב טנַייפ יד ןסיוטשּפָא ריא ןֿפלעה טעוו .סקַאטַא ןופ יררולפ םעד ריא ןקעד טעוו טנַייפ יד לַייוו ,קנילפ ןוא לענש רעייז ןייז .טפַארק לַאטיוו רעייא עלַא ןקידנע וצ סע גניוַאלַא טינ ,ךיז נטכַארטרַאפ וצ טַייצ ןבָאה י .סרענגעק עקָאב רעמ טימ שינעגעגַאב ַא ןבָאה טעוו ריא סרוק ןופ ריא ווו ,סלעוועל ַיינ .Fighters קרַאטש יד טימ זלַאטַאב יד ןופ חצנמ גנישזדרעמי טַייצ רעדעי וצ זליקס טַאבמַא