שפּיל סרערָאלּפסקע ָאנַאקלָאוו 2 יטיס ןיימ יטיס ָאגעל אָנליין

                                   Lego City My City 2 Volcano Explorers ליּפש

סרערָאלּפסקע ָאנַאקלָאוו 2 יטיס ןיימ יטיס ָאגעל (Lego City My City 2 Volcano Explorers):

.גרַאב יד ןופ סיֿפ יד ַייב טנגעג קידלַאב יד ןיא ןגיל ,טנגעג ךעלרעפעג ַא ןיא טקישעג .זלַאטסירק יולב יד ןעלמַאז ,ייז ןיא ןלַאפ וצ טינ טיהעגּפָא ןייז ,ַאווַאל גניליוב ןופ .זרעטייגַאטסעווני ןישַאמ יד עווָארד ןוא ,רעמע יד ןיא ןכירק וצ סקַאר קינַאקלַאוו .ץַאלּפ ןוא זוָארַא ןסַאּפֿפיוא

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס