שפּיל םור םיט סלריג ַאירטסעווקע אָנליין

                                   Equestria Girls Theme Room ליּפש

םור םיט סלריג ַאירטסעווקע (Equestria Girls Theme Room):

.Friends רעטסעב ןוא סלריג ַאירטסעווקע - יטירַאר ןוא קקַאשזדעלּפּפַא ,שַאד ווָאבניַאר ,ע .טסניד רעדעי ןלעטשוצ וצ תלוכיב ןַייז טעוו ןוא םור םיט סלריג ַאירטסעווקע ליּפש םעד .זמור רעייז ןופ ןַאשיירעטלָא ןופ ןֿפרַאד ךעלגנירד ןיא ינָאּפ לעב .רעטקַארַאכ ןוא חסונ רעייז ןופ גנולגיּפשּפָא ַא ןרעוו וצ רעמיצ יד ןליוו זלרעג יד ,ןד .רעמיצ יד ןיא שיט ַא ןוא שיט דייסדעב ימור ןַייז לָאז יוזַא ,ןענעייל וצ סקייל ,רדס .ברַאֿפ טיור ַא ןגיילוצ וצ ןסעגרַאפ טינ ןָאט שידנעלני יד ןיא רעכיז ןייז יוזַא ,ינָאּפ .טעב םעווקַאב סיורג ַא ןליוו ןוא ןברַאֿפ לעה ביל ןגיובנגער יד ןופ ןברַאֿפ ןביז ןברַאֿפ .ןדירפוצ ןייז טעוו סע ,שידנעלני יד ןיא ןרילָאק ןופ ןַייזַייב יד ןוא עווירג ַאליל ט .טסענ ןרעדָאמ ןוא םעווקַאב ַא ןיא טרָא טסָארּפ ריפ ַיירד ןוא עיזַאטנַאפ ןזַייוו םור םיט .ריא רַאֿפ ךעלצונ ןוא םענעגנָא ןַייז טעוו סע ןוא ,טעברַא שירעפעש ַא - רעטסעב רעייז ט .זמורדעב ןגייא רעייז גנישזדניירע רַאֿפ קנַאדעג ַיינ ןעמוקַאב ןענעק ריא .סעיצּפָא ריפ - ןופ ןבַיילק וצ עפעש ןענעז סע .ייז ןפלעה וצ זיטַאנוטרעּפַא ןוא ַאירטסעווקע ןופ זנַאוָארעכ טבילַאב ןייד טימ שינעגעגַא