שפּיל םַאערקעסי גניקוק ַאסלע יביעב אָנליין

                                    Baby Elsa cooking Icecream ליּפש

םַאערקעסי גניקוק ַאסלע יביעב ( Baby Elsa cooking Icecream):


.ַאסלע ןיילק ַא טימ ןפערט טעוו ריא ליּפש ךעלרעדנווו םעד ןיא .ךעלצונ רעייז טינ ןוא טלַאק זיא סע לַייוו םערק זַיי ןפיוק וצ ןטָאברַאפ טאה רעטומ רי ?דניק לופעסרוָאסער ַא ַאזַא ןטלַאה וצ ןענעק סע ןדַייס רעבא .בוטש ןיא ךיוא ןוא רעיטסייט ליפ ַא ןטיירגוצ וצ ןסָאלשַאב ןיסעצנירּפ .ףליה ןייד ףרַאד יז יוזַא ,ךיק רעד ןיא ןַייז וצ ךיז טביולרע טשינ זיא סע ןיילק יוז .טַאטלוזער רעד האנה דלַאב טעוו ןוא ץנַאידירגני יד ןשימ ,סַאּפש ןופ ץַאלּפ ַא ןייז טעוו .גנומיטש טוג ַא ןוא זיומ רעטויּפמָאק ַא :ץנַאנוָאּפמַאק ייווצ זיולב ןֿפרַאד ריא רַאֿפ !עיצַאקַאוו ןייד האנה

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ