שפּיל גניסַאר רעבי סעָארעה ןוט אָנליין

                                   Toon Heroes Super Racing ליּפש

גניסַאר רעבי סעָארעה ןוט (Toon Heroes Super Racing):

.ףמוירט ןיא יוו ,רָאנ טינ ןוא ,טרעקעגמוא ןענעז תויתוא וָאריכרעּפוס טבילַאב .סרעגנַאר טכַאמ יד ןופ וויטַאנעזירּפער ַא ןוא ,ָאטורַאנ ,רַאטַאווַא ,ןב רָאי-ןעצ ןפערט ,ס .רעטשרע הרוש ןקידנע יד קסיוו זוָארַא גניוויירד ןוא ,רעפָאש יד טקעלעס .עסַאר יד​​ ןופ עניב רעטַייוו רעד וצ ןגעווַאב וצ ןזָאל טעוו ןוחצנ זיולב .זמיילק ןוא ץנעסיד יד ףיוא טיהעגּפָא ןוא ץעגדַאג ןבַיילק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס