שפּיל וָארט יי שינעעזרַאפ אָנליין

                                   Monster Egg Throw ליּפש

וָארט יי שינעעזרַאפ (Monster Egg Throw):


.זנַאיליווַאס ןופ טולב יד ןזָאלעצ וצ ךַאלפרעביי יד וצ סיוא ןכירק סרעטסנָאמ יד ,ןסיו .םסינַאגילָאָאה שינעעזרַאפ יסַאס רענייא ןפלעה טעוו ריא .םייה סרעגריב סגגע ןפרַאוו וצ ליוו רע .טלמאזעג גרַאווסיז ןוא סעבריק ַא ףיוא דלַאבמַאטס לָאש לַאווָא וצ וודסַא ןעלסילש רָאפ ,ן

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ