שפּיל ּפישנוַאט קידעבעל אָנליין

                                   Merry Township ליּפש

ּפישנוַאט קידעבעל (Merry Township ):

.ןרעדנא וצ טנגעג ןייא ןופ גניווָאמ ,טַייצ לסיב ַא ןעגנערברַאפ וצ ןבָאה ריא ווו טָאטש .עיצַאוורעסבָא ןופ תוחוכ ענייז עלַא ןזַייוו ןוא רעווש ןטעברַא וצ ןבָאה טעוו סרוק ןופ .ןסאג טָאטש רעד רעביא ןפרָאוועצ ןַייז טעוו סָאוו ןכאז ןופ טַייקנדיישרַאפ טיירב ַא ןענ .רעכיג סע טקעטיד וצ יוו וצ ןֿפרַאד ריא טלָאמעד ,דלעפ גנייילּפ יד ןופ רעטנעצ םעד ןי .טזייוו 100 ,גנוקעדפו רעדעי רַאֿפ ןעמוקאב ,טַייצ ןופ דָאירעּפ רעכיז ַא רַאֿפ ןעניֿפעג ו .הגרדמ רעטַייוו יד וצ ןייג טעוו זַא טזייוו ןופ רעמונ גונעג ַא טורקער וצ ןֿפרַאד ריא .בייהנָא רעייז יד ןוֿפ ףרַאש ןבייהנָא וצ ןבָאה טעוו ריא טָאטש ילַאשזד ןוא רעביא זיא ל .טנאקאב ןייז ןיוש טעוו ריא ייז עכעלטע לַייוו ןעניפעג וצ רעגנירג לסיב ַא ןייז טעו .רעדיוו גנייילּפ ןבייהנָא וצ ןעגנאגעג ךָאנ ףיוא ןוא ףיוא גניסַאּפ לָאמ רעדעי ,ּפישנוַא .עיצַאוורעסבָא ןופ תוחוכ ןייד ןעלקיווטנַא וצ ריא ןזָאל סָאוו ,ץַאלבַאט ןוא ןענָאֿפעלעט