שפּיל סקניל גנָאשזדהַאמ אָנליין

                                   Mahjong Links ליּפש

סקניל גנָאשזדהַאמ (Mahjong Links ):


.ריא רַאֿפ ןטראוו ןיוש גנַאל גנָאשזדהַאמ שינעטער וויטקידַא ַא .ץַאלּפ לַאוטריוו יד​​ ןופ עיסרעוו טּפַאדַא ַא ףיוא גנָאשזדהַאמ שיסַאלק ַא טשינ זיא סאד .ןבעל קידנעייטש גניטרעכ ןָא ,סעלגנַא טכער ַייב תורוש טימ ייז ןדניברַאפ ןענעק ריא ב .דלעפ יד ןופ ןכאז יד עלַא ןקיטַייזַאב וצ קיטיינ זיא סע .זיומ יד טימ רעטַייוו נייג

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ