שפּיל ָארטינ בולק טנירּפס אָנליין

                                   Sprint Club Nitro ליּפש

ָארטינ בולק טנירּפס (Sprint Club Nitro ):

.ןעמענ לייטנָא וצ קיטיינ טינ זיא סע ווו ענעי ןוא ,םַאטש םעד ןיא קוליח םעד ןסיוו .ָארטינ בולק יירדמו ליּפש יד ןבַיילק טעוו רעבָאהביל טַייקכיג רעדעי ,רעבירעד .טָאטש יד סיורַא ייסָאש רעד ףיוא קעשט יננעשַאבזעב סע ,טסעמרַאפ ַא רָאנ טינ זיא סאד .זניילטוַא רעייז זיולב ןעז טעוו ריא ןוא ,רעמייב יד לטעצ טעוו ריא טַייהנעגנַאגרַאפ .רעטצנעֿפ יד סיוא ןקוק וצ ךעלגעממוא זיא טַייקכיג םעד ןיא ,עלַא ךָאנ .רעוַאּפסרָאכ ןופ דַאירימ ַא ןופ רעטּפַאק יד רעטנוא סָאוו ,ןישַאמ עגושמ ןייד וויירד .םיללּכ ןַייז ךרוד דזיירעטקַארעק זיא עסַאר רעדעי .סרַאק לַאנַאשנעוונַאק ףיוא גניסַאר רעדָא ,גניסַאר געוו-קעווַא יד ןופ סע ןלייטסיו זַא ן .זמַאטַאב קירעדינ ַא טימ ןישַאמ גניסַאר ַא ןופ לָארטנָאק יד רעטנוא ןייז טעוו ריא ָארטינ .געטש געוו םעד רעביא ןעמוק ריא טינ ןָאט ריא ביוא ,תועינמ ןופ ןקָארשרעד ןייז טשינ .ןרעכיגרַאפ-ךעַייש וצ ןבָאה רעבירעד ןוא ,טַייקכיג קירעדינ וצ ןייג טעוו ןישַאמ םעד ן .דרעפ לַאקינַאשטעמ רעייז ןופ לָארטנָאק ןרילרַאפ טעוו ריא זַא ,רַאֿפ ןטראוו ןענעז ייז ז .טשינרָאג רעדָא רעטשרע רעד רעדָא :רעטרע ערעדנא ןייק ןענעז סע סרעדיר תמא רעד ןיא ל .רעטַאמַאדיּפס ַא ןייז קידנעטש טעוו ןגיוא יד רעדייא ןוא ,סע ףיוא טרָא ןייד ןוא ,רוּפ .ןעלטערט זַאג יד טימ וויטקַא רעמ ןרעוו וצ ריא ןּפוטש טעוו טלָאמעד רע .סע ןריפרַאפ טינ ןָאט טלָאמעד ,ןע ווירב יד רוּפש רעד ףיוא טרָאד ריא רעדייא ביוא .טורשרַאמ ןַאברובוס יד ףיוא רענגעק ןַייז דידייווי רענייא ןייק סעדנוקעס לסיב ַא ןיא .ןישַאמ טרָאּפס טיור ןייד דנרעיי ןייג וצ ןענעק טעוו טורשרַאמ םעד ףיוא זיולב .סעדנוקעס לסיב ַא רַאֿפ טסרעּפסיד ןייז ןענעק סע ,דניוושעג יוזַא ,ץילב יד ריא וצ ןעמ .הרוש ןקידנע יד וצ טַייקכיג יד ןרילרַאפ טינ טעוו ריא גנוטלַאוורַאפ קירעהעג טימ רעב .רבדמ סייה ַא ןיא ךיז ןעניֿפעג ןוא סלעוועל ערעדנא וצ ןייג טעוו ריא ,טורשרַאמ טושּפ .ןישַאמ ןייד ןרעסעברַאֿפ וצ דנרע טזייוו ןעגנערברַאפ וצ עסַאר יד ךָאנ טייהנגעלעג יד ן .עסַאר ןייא טינ ךָאנ זיא סע ,עלַא ךָאנ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס