שפּיל .ּפַאלז ָאי אָנליין

                                   Zlap.io ליּפש

.ּפַאלז ָאי (Zlap.io ):

.ּפַאלז ליּפש רעיילּפיטלַאמ ןיילנָא גניטייסקי ןוא עווַאקישט ַא ריא ןלעטשרָאפ וצ ךעלקילג .קו .ערעדנא רעדעי טימ המחלמ ןיא רעדייסעק ןענעז סאוו ווָאקירסנָאמ ענדָאמ ןוא ןיילק ןופ .ףיוא ךַאמ רָאנ טלָאוו זַא ערעדנא רעדעי​​ ןופ עיגרענע יד ןעיצנַיירַא וצ ןֿפרַאד ייז ,הבי .סערוטַאערק יד ןופ רענייא יוו ןליּפש טעוו ריא .טנעז ריא יוו רוטילקת עבלעז יד​​ ןופ עכעלטע ןַייז טעוו סע ווו טרָא טכַאמרַאֿפ ַא ןיא ך .רעצעמע ןטייט ריא ביוא עיגרענע יד ןעמוקַאב ךיוא טעוו סע ןוא ,םיאנוש ןייד ןגָאלש .ןברַאטש טעוו ריא רעדָא טנַייפ יד ךרוד סרעטסנָאמ ןיא ןפיול וצ טשינ ףיול ןופ ןוא ,ז .גנוגעווַאב ןופ טַייקכיג ןוא יטירעטסקעד רעייא ףיוא סדנעּפעד רעטקַארַאכ ןייד ןופ יטי .רוטַאיווַאלק יד ףיוא ןעלסילש יד ןצינ ןטארעג ןענעז ןטעטיוויטקַא עלַא .סיירג ןיא ןסקַאוו ןוא ,modified ןַייז טעוו עסַאמ ןייד לַייוו ,רעסעב יד ןטייט ריא .ילזייוו ייז ןעגנערברַאפ רעבָא ,ןצונ ןענעק ריא זַא סעסונָאב ןבעגעג ןרעוו טעוו ריא .קיכעלַייק יד ןרילרַאפ טעוו סע ןעגנערברַאפ ריא ביוא ןוא ,ןבעל עכעלטע ןבָאה ריא רעט .םיאנוש טסרעמ יד טעגרהעג סאוו ןייא יד טייג רעניוועג רעד .רוטילקת ןופ המישר קיטנעק ַא ןַייז טעוו סע ווו ,לקניוו טכער רעטשרעביוא יד ןיא ןז .ּפַאלז ליּפש .טנוזעג ןוא graphics ןייש ,עטכישעג עווַאקישט ץנַאג ַא טאה עמריפ יד ןופ סרעביירש י .זיולב ןיילנָא סע ןליּפש ןענעק ריא .סקרָאווטענ ךעלטפַאשלעזעג רעכיז ןופ ץנוַאקַא רעייא ןופ רענייא ןצונ רעדָא ילסַאמַאנַאנַא .רעליּפש ליפָארּפ ןייד ףיוא ןזיוועג ןַייז טעוו ןעגנוכיירגרעד רעייא עלַא​​ ןופ עיסרעוו .ּפַאלז ןיא ןליּפש וצ ןדַאל ןענעק ריא ,ךיוא .עמריפ יד רַאֿפ רעטסעב זיא סַאּפש לַייוו ,Friends ןַייז ָאי !ליּפש םעד ןיא ןעניוועג ןוא סיורָאפ ןייג יוזא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס