שפּיל גניסַאר סקמב רַאטַאווַא אָנליין

                                   Avatar BMX Racing ליּפש

גניסַאר סקמב רַאטַאווַא (Avatar BMX Racing):

.תועינמ ןעמוקַאב וצ טַייקיייפ ןוא טַייקכיג ןיא ןרירוקנָאק ןוא דעּפיסָאלעוו ַא רָאפ וצ .ןסיורד ני Friends טימ טַייצ גנידנעּפס זיושזדנע רע ,שיגַאמ טנרעלעג ןופ ןכערב ַא ןע .סקמב ןיא טסעמרַאפ שיטקַאפ ַא ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב Friends ןַייז ןופ רָאּפ ַא ןוא דלעה רעז .זוָארַא יד גניוויירד ,ןעניוועג םיא ןפלעה ןוא רעסייר ןייד ןבַיילק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס