Avengers age Ultron Global Chaos  ליּפש

סָאַאשט עלאבאלג ןָארטלו רעטלע סרעגנעווַא (Avengers age Ultron Global Chaos ):

.שטנעמ ןָארי - רעדילגטימ טֿפַאשנַאמ יד ןופ רענייא זַא זיא ןינע יד ןוא וויטקעלָאק סרע .טלעוו רעד ןיא סָאַאכ יד ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב ןוא רעציזַאב יד וצ ןרעה וצ טּפַאטס סאוו ,ן .סעצָארּפ םעד ןיא ךַיילג שזדערד רעדעי גניסיילּפיר ,תועינמ יד ןעמוקַאב וצ ייז ןפלעה

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס