שפּיל שַאר רעייט ס ָאדיוג ןוא יגיול אָנליין

                                   Luigi and Guido's Tire Rush ליּפש

שַאר רעייט ס ָאדיוג ןוא יגיול (Luigi and Guido's Tire Rush):

.המחלמ ףָאס ַא נָא ןַא ןבייהנָא ןוא ןטלַאהַאב ןופ ליּפש יד ןבייהנָא וצ ןבָאה ריא ,גַייצעג .סעוולעש יד ףיוא ייז ןלעטש ןוא סעריט יד ןבַיילק וצ ןבייהנָא וצ תויתוא יד ףליה .סַאּפמי ַא ַייב ןַייז וצ טינ יוו יוזַא ,טגעוואב רעביא ןטכַארט ,סניַאטס למיוב רעד ןרָאפ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס