שפּיל רעסייר שיירעב אָנליין

                                   Skillful Racer ליּפש

רעסייר שיירעב (Skillful Racer):

.סדרַאדנַאטס קידעבעל ןיא רעוונָא ַא ןָא געוו יד גניסַאּפ ,רעדיר עקָאב ַא ןרעוו םיא ןפלע .לקניוו סקניל רעטשרעביוא יד ןיא ןגיל ןענעז זרעטייקַאדני ןַייז .הגרדמ רעקירעדינ ,זישטַאכ ןענעפע ןוא זלַאדַאּפ למיוב ,סעריט ןופ ןפיוה ַא ןיא טקַאטס .ןרעכיגרַאפ וצ טַייקיייפ יד ןלעטש ןוא ,טנוזעג ןרעקמו ןענעק זַא סעסונָאב ךעלצונ גני

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס