שפּיל ַאציּפ קנעש עלעיצעּפס אננא אָנליין

                                   Anna Special Pub Pizza ליּפש

ַאציּפ קנעש עלעיצעּפס אננא (Anna Special Pub Pizza):

.טפעשעג ןיילק ַא ןענעפע ןוא ןלעטשוצ יד ןרעיורטס וצ רַאב עגיה ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא .קַאמשעג ריא וצ ןריגַאער טעוו זרעטַאזיוו יוו ןייטשרַאֿפ וצ רדס ןיא רעטסומ יד ףיוא ר .טַייקמַאזקרעמפו ןעיצוצ וצ קיטכיוו זיא סע ,דַאטיירעקעד יללופיטוַאעב ןוא קַאמשעג סיו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס