שפּיל סיישט סילַאּפ סרַאק אָנליין

                                   Cars Police Chase ליּפש

סיישט סילַאּפ סרַאק (Cars Police Chase):

.עסַאר יד ןגיילוצ וצ ןעגנאגעג ןענעז ןוא סורט קילַייווטַייצ ַא טרעלקרעד ןבָאה ייז טנ .רעטשרע הרוש ןקידנע יד וצ ןעַיירפַאב ןוא ןריפ טעוו סאוו ןוא רעטקילייטַאב ַא ןריטקע .גנוגעווַאב ןופ טַייקכיג יד ןרעסערגרַאפ וצ זלייטקַאק ווָאטָאלָאמ ןבַיילק ,ייז גנילקרעס .זוָארע - טנעמעגַאנַאמ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס