שפּיל תויתוא רילָאק :2 סרַאק אָנליין

                                   Cars 2: Color Characters ליּפש

תויתוא רילָאק :2 סרַאק (Cars 2: Color Characters ):

.רעדיוו זדנוא טימ סרַאק טבילַאב רעזדנוא .רענייזיד ןישַאמ ַא יוו ןייטש רימ ,טנַייה .ןדלעה רעזדנוא ןופ דליב קיצניי רעדעי ןֿפַאש וצ ןענעק ןלעוו רימ .טושּפ ַא ןָאט ןענעק רימ עילפַאט ברַאפ ןוא םירישכמ ענעדישרַאפ ןופ ףליה יד טימ יוזַא .קיברַאפ ןוא ךעליירפ לעה רעדָא קירעיורט ןופ ןימ !רעלטסניק תמא ַא יוו ךיז ןזַייווַאב וצ זיטַאנוטרעּפַא קיצניי סקעז - רעדליב ענעדישרַאפ .טקורדעג ןרעוו ןענעק רעדליב גניטלַאזיר יד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס