שפּיל עגנעווער ס ַאמוז אָנליין

                                   Zuma's Revenge ליּפש

עגנעווער ס ַאמוז (Zuma's Revenge ):

.גנוריסַאּפ גניווַאל- עבַאשז שידלעה טבילַאב רעזדנוא מָאָאז .םיא טימ טעברַא גניטייסקי ךרוד ןייג טעוו רימ ליּפש םעד ןיא .גנוריסַאּפ םעד ןיא זדנוא רַאֿפ ןטראוו ןענעז ןכאז ערעדנא עליפ ןוא סעסונָאב קַאמשעג ע .רענייטש קיברַאפ ןופ קידנסילפ סקיינס ןופ גנורעטשעצ ףָאס ַא נָא יד האנה רָאנ יוזַא .קיגָאל ןוא ןורּכז לַאוסיוו ,יטירעטסקעד ןעלקיווטנַא רימ ָאד .גנוריסַאּפ יד האנה רָאנ ןוא שינעיירדּפָאק ןייד קעווַא ןפרַאוו