שפּיל ןָאלַאס טסנוק ףוג ס ענָאמַאר אָנליין

                                   Ramone's Bodyart Salon ליּפש

ןָאלַאס טסנוק ףוג ס ענָאמַאר (Ramone's Bodyart Salon):

.ָאידוטס טסנוק ַא זיא סע - זרעּפיר טּפיוה ןכַאמ וצ ןעגנאגעג טינ ןעוועג זיא רע ווו , .גנינוט שידָאמ ַא ןכַאמ ןוא סע דַאטנייּפיר ,ןישַאמ יד ןכַאמרעבי רָאג טלָאמעד ןוא ,ןשיוט Friends זיומ יד טימ רעטַייוו נייג ןוא ןעגנורעדנע קיטַאמַארד יד רַאֿפ טנַאקילּפַא םעד ן

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס