שפּיל לָאבשיוק ערוטַאינימ סענוט ינול אָנליין

                                   Looney Tunes Miniature Basketball ליּפש

לָאבשיוק ערוטַאינימ סענוט ינול (Looney Tunes Miniature Basketball ):

.ץַאלּפ יד ףיוא סע ןלייט טשינ ןענעק שטנעמ ךעבענ יד ןוא ,ייז ןופ ַיירד רעבָא ,לָאמַא .סעמיילשיב סע לעב וצ ייז ןפלעה וצ ריא ןגערפ ןוא ןליּפש וצ געוו ַיינ ץנַאג ַא טימ ף .עטָאיוק רעד וצ רעבירעד ןוא ,סיוולעּפ יד וצ סּפייּפ יד ךרוד סעילפ רע ,ברָאק יד ןייר .ךעלטניּפ ןענעז ץַאש וצ רַאבעסַאּפס יד ןקירד וצ טנעמָאמ טכער יד ןֿפרַאד ריא

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס