שפּיל דלָארַאה גניוקסער ןיא ַאלוקיננוב אָנליין

                                   Bunnicula in Rescuing Harold ליּפש

דלָארַאה גניוקסער ןיא ַאלוקיננוב (Bunnicula in Rescuing Harold ):

.תוחוכ קיריּפמַאוו ןַייז ןגירקקירוצ וצ ןענעק ץנַאג זיא סע ,טפַאז רעמ יד סרעפערּפ ןוא .רעטסעשט דלָארַאה ,טנוה ַא ןוא ץַאק ַא :Friends ייווצ טאה דלעה רעד .טקילפנָאק ןיא ןעוועג זיא דלָארַאה לַייוו ןפלעה רַאֿפ לגיניק יד וצ טשַאר ץַאק יד ,טנַיי .ּפָארַא ןעמוק טשינ ןענעק ןוא ,רעילעדנַאשט רעד ףיוא ןעגנאהעג ןוא עילעטס רעד וצ דמי .ץַאקרעס ןיא ייז גניסיילּפ ,ןכאז עליפ ןופ ןציטש םיא ןלעטש

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס