שפּיל ןטנעמעלע יד לעב רַאטַאווַא אָנליין

                                   Avatar Master Of The Elements ליּפש

ןטנעמעלע יד לעב רַאטַאווַא (Avatar Master Of The Elements ):


.ןטנעמעלע ןופ םינימ עלַא ןריפ וצ ןענרעל ןזומ גנַאַא גנוי ,רַאטַאווַא לופ ַא ןרעוו וצ .גנורַאפרעד טימ טמוק טַייקיייפ סָאד ןוא ,סע טימ ןעמוקכָאנ רָאג ןזומ רעַייפ ןוא דרע , .ףמַאק ןופ ץַאלּפ ַא ןבָאה טעוו ,לעב תמא ַא ןרעוו דלעה רעד ףליה .רַאפעג וצ ןריגַאער ףעקייט ןוא סללַאב עיגרענע ןעלמַאז ,ךַאמ דניוושעג סקַא - ןלַאפַאב ,זוָארע - טנעמעגַאנַאמ

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ