שפּיל רעטעלב עיינ :גנירָאלָאק 2 סרַאק אָנליין

                                   Cars 2 Coloring New pages ליּפש

רעטעלב עיינ :גנירָאלָאק 2 סרַאק (Cars 2 Coloring New pages):

.רעדיוו זדנוא טימ ןוטרַאק דעטַאמינַא יד ןופ סרַאק טבילַאב רעזדנוא .ןייש ןוא קיטכיל ןקוק וצ יוו ייז סרַאק יד עלַא יוו .זרענייזיד ןישַאמ ריא טימ ןייז טעוו רימ טנַייה .קיצניי ייז ןכַאמ ס לאז .זרעקיטס ליק ןכַאמ ,טיור ןיא טנייּפ ןוא ןבַיילק רימ ,םעורילָאּפטָא .ענעשעק רעייא ןיא ןדלעה רעזדנוא ןופ רעדליב קיצניי ןוא טנַאלַאט רעייז ןזַייוו וצ .Friends וצ ןבעג רעדָא רעיומ ןייד ףיוא סע ןעגנעה ןוא דליב ַא ןקורד ןענעק ריא ןלי

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס