שפּיל סָארב ָאירַאמ רעּפוס וינ 2 אָנליין

                                   New Super Mario Bros.2 ליּפש

סָארב ָאירַאמ רעּפוס וינ 2 (New Super Mario Bros.2):

.העיסנ ַיינ ערמַאגעל ַא Offers רעבירעד ,ןלעטשרָאפ יד טימ ףיורַא ןטלַאה וצ זיירט ָאירַא .רעטקַארַאכ יד ןופ טוָארג יד ןרעכעה ,זמורשַאמ שיגַאמ ןוא סניָאק ןעלמַאז טעוו ,ןסקיווע .זַאסנַאטסיד ץרוק רַאֿפ ןעילפ ןענעק רע ןוא סגניוו ךאלמ סַייוו ךעלרעדנווו ןסקַאוו ָאיר

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס