שפּיל ןָאלַאס טסנוק ףוג ס ענָאמַאר אָנליין

                                   Ramone’s Body Art Salon ליּפש

ןָאלַאס טסנוק ףוג ס ענָאמַאר (Ramone’s Body Art Salon):

.Raymond דנַיירפ רעזדנוא יוו רעסעב סרַאק רַאֿפ ןָאלַאס טייקנייש ַא זיא סע טלעוו רעד ן .רעטינרַאג ַיינ ַא ןוא ,טשילַאּפ ,ןייר ןייז וצ ליוו ןישַאמ רעדעי יוו ,דנַאל יד רעביא .סרַאק יד עלַא ןלָאמ ןוא שיליוּפ םיא ןפלעה וצ ריא טעב רע ןוא Friends רעטסעב ןַייז י .זרעמַאטסַאק עלַא ןופ תוואת יד ןקידירפַאב ןוא םעש טנכייצעגסיו ןַייז ןקיטעטשַאב ענָאמַא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס