שפּיל 3 טנוה טכַאנ יול ַאּפַאּפ אָנליין

                                   Papa Louie Night Hunt 3 ליּפש

3 טנוה טכַאנ יול ַאּפַאּפ (Papa Louie Night Hunt 3 ):

.דרעווַאקסיד ןיוש טאה רע סָאוו ,ץנַארטסער ןוא סעפַאק ץענ רעד ןיא םילייק רעייז ןופ .רָאפ החלצה וצ דלעה רעד ףליה .טכַאנ ַייב ףַא נייג וצ ןעגנאגעג יול יוזַא ,דַאדרַאג Carefully זרעּפעּפ עלעיצעּפס .זרַאשזד ןוא סניָאק ןבַיילק ,תועינמ ןעמוקַאב וצ ךעלּפענק גניסנוַאב ןוא סעּפָאר יד ןצונ .סקז ןעלסילש רעפעפ ןוא רעמַאה ַא ןצונ ,טנַייפ יד זיילַארטונ וצ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס