שפּיל גענעראַטאָר רעקס אָנליין

                                   Generator Rex ליּפש

גענעראַטאָר רעקס (Generator Rex):

.ענָאקַאס ךעלקערש ַא ןעגנאהעג טָאטש יד ןביוא .ןשטנעמ ןלַאפַאב סרעטסנָאמ ירעקס .ןבעל ןגייא ןַייז ןופ ןטסָאק יד ןיא וליֿפַא עלַא ןעוועטַאר ןזומ סאוו טנעגַא רעבי ַא טנ .ןעילפ ןענעק ריא סָאוו טימ ,רָאטַארענעג קרַאטש ַא ןבָאה ריא יצ .רעטּפָאקילעה יד וצ ןבעגעגרעביא ןוא סּפָאטפָאָאר ןוֿפ ןשטנעמ ןבַיילק .ריא ןגעק סערוטַאערק יד ןזָאל טינ ןָאט ,ןבעל ןוא עיגרענע ןעלמַאז !טיהעגּפָא ןַייז ןוא ףיוא ןטלַאה

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס