שפּיל אָנליין

                                   Island Defense ליּפש

(Island Defense ):

.םינלזג ןופ ןלַאפַאב ַא ץנַאג ןעוועג זיא ערוטלוקירגַא ןוא ,דעּפָאלעוועד זיא ףרָאד יד ס .געוו רעייז טמוק סָאוו סעגַאלליוו יד עלַא דבַאר ייז .סרעווָאט יד ןיא זיא סָאוו ,גנוקידייטרַאפ טוג ַא ןעיוב .זלייטקעשזדַארּפ ןדישרַאפ ןלַאפַאב ןענעק ןוא ץַאלּפ רעייז רַאֿפ ךעלטרָאווטנַארַאפ זיא ייז .ריא רעביא ףיורַא ןעמענ טעוו ייז שרעדנַא ,ןינב טּפיוה ןייד וצ ןעמוקַאב וצ םיאנוש י .ןַאשקַארטסנַאק ַיינ ןפיוק ןוא ןרעסעברַאֿפ וצ ןסרוסער ןבַיילק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס