שפּיל שינעטער יקירָאקיק אָנליין

                                   KIkoriki Puzzle ליּפש

שינעטער יקירָאקיק (KIkoriki Puzzle):

.יקירַאשעמס ןענעז סָאוו ןופ דלעה רעד ,ןעווענַאלּפ עווַאקישט ַא טימ דליב ץנַאג ַא ןעמוק Friends ץַאלּפ ןיא ייז ןלעטש ןוא זרעווקס ןופ דלעפ ןייר ַא ףיוא ךעלקערב יד ןגעווַאב .ךעלקערב ערטסקע יד ןַייז ַיימ ןלעטש יד ןיא ןעקנעדעג .זיומ יד טימ רעטַייוו נייג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס