שפּיל דנַאלידנַאק יקירָאקיק אָנליין

                                   Kikoriki Candyland ליּפש

דנַאלידנַאק יקירָאקיק (Kikoriki Candyland ):

.ץיווס רַאֿפ גָאהעגדעה ןוא ןעלקערבעצ ןקיש וצ ןסָאלשַאב ןוא דנַאל גרַאווסיז זיא סע זַא .סרעטסנָאמ טנוב-יטלַאמ ךרוד דעטקעטָארּפ ןענעז זידוג יד זַא ךיז נטכיר טינ ןבאה ייז ר .זדרַאג זייב יד רענרעד יד וצ ןעמוקַאב ןוא ץַאנוָאד יד ןעלמַאז ,רעבא יד ןופ ןרָאּפש םע .ג רעלכעטש סיז ןבַיילק ןוא םיאנוש טימ ןעלדנַאה ןענעק לגיניק .וודסַא ןוא זוָארַא ןסַאּפֿפיוא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס