שפּיל 2 טנוה טיינ :יול ַאּפַאּפ אָנליין

                                   Papa Louie: Night Hunt 2 ליּפש

2 טנוה טיינ :יול ַאּפַאּפ (Papa Louie: Night Hunt 2 ):

.םילייק רעטסעב ןייד רַאֿפ ץנַאידירגני רַאֿפ ףַא נייג טכַאנ ַא ףיוא טקישעג רעדיוו לָאמַא .החונמ יד יול ןבעג טינ ןָאט סָאוו סרעטסנָאמ ךרוד דַאדרַאג טנוזעג ןענעז ץנַאנוָאּפמַאק י .טנַייפ רעד טימ ןעלדנַאה דניוושעג ןוא טילַאמ ַא ןצונ ,טַאק ךָאנ טנעז ריא ביוא ,סרעטס .טַאטלוזער טצעל יד ןופ הגרדמ יד ןקריוו סָאוו ,טזייוו ערטסקע ןעגנערב ייז ,ןרעטש ע

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס