שפּיל געווגָאי יד ףיוא סנַאטיט אָנליין

                                   Titans on the racetrack ליּפש

געווגָאי יד ףיוא סנַאטיט (Titans on the racetrack ):

.שינעעזרַאפ ןישַאמ םעד רַאֿפ דנייזיד ילַאשעּפס ַא ףיוא םַאטש סַאשזדיטסרעּפ יד ןיא לייטנָא .םַאהגניננוק ידנַאר ַאשזדנינ ,יבַאססַאוו יבַאב ןופ עימעדַאקַא עטַארַאק ,ברעפ ןוא סַאעניפ .ןעניוועג וצ רעווש ןייז טעוו סע ,סייה יד ןופ ץַאז רעד .רעטשרע הרוש ןקידנע יד וצ ןעמוק ןוא זוָארַא ןסַאּפֿפיוא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס