שפּיל 3 ד מאָטאָר ראַסינג אָנליין

                                   3d Motorbike Racing ליּפש

3 ד מאָטאָר ראַסינג (3d Motorbike Racing):


.טלעוו יד םורַא טעטש טמירַאב יד עלַא ןופ לטימ יד ןיא ןטלאהעג ןענעז סעסַאר יד .ןעלטערט זַאג גנע ןענעז סרענגעק ןייד ןוא ,עדזַאי רעד רַאֿפ דעטּפַאדַא רוּפש סיורג ַא יו .רעטשרע הרוש ןקידנע יד גניווָאמ ךרוד ייז ןגָאירעבי רעסעב וליֿפַא ןוא ,סרעדיר ערעדנ

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ