שפּיל ימעשטלַא :גגנָאשזדהַאמ אָנליין

                                   Mahjongg: Alchemy ליּפש

ימעשטלַא :גגנָאשזדהַאמ (Mahjongg: Alchemy ):

.ןשטנעמ יד טימ ילשרַאכ רעייז טלדנאהאב ץיוסעשזד סָאוו ,ימעשטלַא ןופ עפוקט יד ןיא ט .עריפנָאב קיזיר ַא ףיוא ןענערב וצ ןליוו ןוא עמרוט ןיא ריא ןלעטש ייז .םיאנוש ןופ ןפיולטנַא םעלָאשעב ןענעק ריא ןוא ,זלעס ןייד ןופ סָאלש םעד ןענעפע וצ ס .ןדירפוצ רעקיבלעז רעד ןופ קָאטש יד ןופ טרָאק יד גניווומיר ,טרָאק גנָאשזדהַאמ ןַאדווו .זלעס ןייד ןופ סָאלש יד וצ טירטוצ ןעמוקַאב טעוו ריא אמּתסמ רעמ יד ,טעברַא ןייד טימ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס