בותכו אורק עדוי םוט קחשמ רפוס

בותכו אורק עדוי םוט קחשמ רפוס