שמות חלופיים: HSOM 2, X - Com 2
.םירזייח דגנ ץראה רודכ :XCOM 2 קחשמ

.םירזייח םירוצי לש השילפה רחאל םינש 20 רחאל ןה תויומדהובש רופיסהחותיפ ,2K יקחש

02. 2,016 .םיוסמ סופסח קחשמ תונשל ףונ םע .םישרמ רתוי וליפא היהי ולש םישודיחה םע שדח טקיורפו,רנא'זה לש םיצירעמ לש םתחמשל

.הצורמ לש םירבוגה םירצעמהוטרפה יוכיד ,תדמתמה הטילשההירוחאמש הכסמקר הז לבא ,תוב

.XCOM לש שדחמ התדיליכ ןאכ הז

.ץראה רודכ ינפ לע םייחל לגתסהל ,םינכוסמוםימכחותמ רתוי תויהל וכפה םיביואהזאמ דח .תויעב ןורתפלתיתריצי השיג לש טנמלאגיצמ הז לבא ,תומישמ עוציב תא ךבסמש ,קחשמ לש

.ד .השרותב רובעל וליפאו,סופדליחהלו עבצב עובצ תויהל לוכי ,ידמ ,קשנ

.ישיא ןפואב םתוא רוכזל לכות בורקבו,בצמה םע םימילשמ וניאש םיבדנתמ לש הנטק הצובק

 

לשחק גם