מלחמת רעם

שמות חלופיים: מלחמת רעם

The הלודגה תיטוירטפה המחלמה ךלהמב הליבט האלמ םער תמחלמ קחשמ.

.קחשמה לש חותיפה ייוכיס אוה םויה יצה ,טקיורפה ורבוח ןיירושמ בכר ילכו םיקנט ,ןמ

.ןמזה ותוא םיעוריאה תא יאמצע ןפואב תפתתשמה היינשה םלועה תמחלמ לש הירוטסיהה תא .םיינכט םינייפאמ סופיט הארמ םע דחא הנקב יאבצ דויצ לש תודיחיה לכ ,םגד לכ לש תונ .רובב השק הכמ ירחא הצירה ידי לע וקוזינ וא םילחז ידי לע ערקיהל לוכי קנטה ,רשפאה

.השדח תילבולגה המרל םהלש טקיורפה ואיבה םימזיה ,טקיורפל תפסונ היגולונכט תפסוה

:תונידמה יקיפמ יפ לע םיקלוחמ םה ,םינוש םיסוטמ האמ השימח טעמכ שי טקיורפב .טקיורפל הינטירב אבצה לש ותופרטצה לע ועידוה םירבחהמ ומכ ,םיניירושמ בכר ילכ לש

.טנרטניאב ןמזה ועסמ תא ליחתי ןקחשה ,הלודג תינכת אל אוה בשחמב הנקתה .1 לש םומינימ שרוד םער Var דירוהל ידכ .חישקה ןנוכה לע 3- ו RAM לש טייב-הגי'ג 5 .םישורדה םייסיסבה םיבאשמה תא לבקמ ןקחשה שרדנ םושיר ,חוקלה תנקתה רחאל

.היגולונכטה לש הז לדומ לש תונוכתו לוהינ לש תובכרומה תא החני אוה ,רזוע שי ובש , .ףועלו םוקמ םושל ךלוה אל התא ,התצהה חתפמ תא ךופהל ילבמ ,רתויב ןטקה טרפל דע ,ta

.ינשה םע דחא המחלמב םיאצמנ םה ,םישמתשמ 16 שי הצובק לכל ;ביואה תחנמ תא לסחל וא דוכלל ,תומישמ עצבל שרדנ אוה ,ןוחצנל .ףתתשהל לוכי תיתימא המחלמב םיוסמ םוקמב חכנ יכ הקינכטה קר ,תוברק לש הז גוסב

 

לשחק גם