Var2149

שמות חלופיים:

Igra War2149: השדח ללחב האיסידוא.

.טושפ ,קיודמ ,שומישל לק - הטילש יואר חבש .בחרה טירפתה ךותב דוביאל תכלל תוסנל ךירצ ןיידעו ,ןימז תווצ לכ .םינוויכה לכל ריהמ חותיפ לע יונב לכה - םיעוריא לש תוריהמה תא םיאשונ םג םינקחש .םינימז תויגולונכטו םילכב שומיש ךות ,תישיא הירפמיא חטש תונבל ,דחא בכוכהמ לחה - .חתופמה לצא רתוי לודג ךלש החלצהה תא ,גשיהה רפתשמ ךכו

.םינכשה דובכו דחפ עורזל ידכ ,ןוילעה קלחב ראשיהל ידכ ירמגל רחא רבדו ,שוביכו חות .תוידדה תודובע תבוטל ,תיאבצו תילכלכ עויסלו הכימתל איה ךליבשב שדח םלועב דורשל ר Feeling ושבכ תכלה יבכוכ חוכ רובצל ידכ ,רוזאה תא רוקחל ,יצ חתפלו רוציל לק רתוי

.הנוש רוציי ,םייאבצ םיסיסב ,יונב יתנגה ,םילדגה לכמ תוניפס תמיחל תויהל ךירצ התא

:םתדמע תא קזחל ךרדה תא בהוא התאש דחא לכ רוחבל לוכי התא הז םע .חוכ תוריסו םיבור םע תורחתהל ,םיתומיע םישפחמ ןמזה לכ םה .תויתשת סורהלו ורחב םיבאשמ ,הלש תורכמ דימשהל ידכ ץראה רודכ תא ףוקתל וא רזה חוו .המדאב הברה םיבצחמ יצברמ דציכ םיניינועמ םה ,םהל תפכא אל םייאבצ תוברק .ןיינע ילעבל ורכמנ וא תירב ילעב םע םתוא םיקלוח םה ,ךרע ירקי םינותנ תמאב אוה םה .רתויב העיגפה הדוקנב הכמ הכלהכ-תנווכמ ,הדוקנה תשירדו הריקחה ךרוצל תוישומיש הני .תירוחאה ןגי קזח ןוירש םע םיריהמ היצלופינמ םיישומיש םיקנטו םימחול רובע .היסקלגה בשות ךתוא ךופהי רשא ,War2149 חותפ םושיר תורחאו ולא רשועה לא השיג

.הלש תויאבצה תודיחיה תמר תא תולעהל תחא הנועבו תעב ,ישומיש תונורשכ 58- ו תונוש

 

לשחק גם