Tropikalla

שמות חלופיים: הנקיפורט
.הווקת לש Tropicalla יא

& nbsp;

.םישנו םירבגו,םידליו םירגובמה תא וכשמישםיינועבצו םייבויח דואמ םיבוציע

.םיניוע םידילי לש תופקתמה ףודהלורב תויח ינימ לכ םע דדומתהל ,םישק םיאנתבדורשל ד .תעד לע הלועש ןושארה רבדה אוה שפונה רתא,ותוא תונבל אל םח םיורדהנ םילקאםע יאה ל

& nbsp;

.סנכיהל ידכ אמסיס רוחבלוינורטקלא ראוד תבותכלש הרוצב בותכל השק יד הז תא ריבעת .תויתרבח תותשר לש הרזעה םעותויהל הלוכי קחשמל הסינכ תא ךופהל .םהלש המרהוםיגשיהה לע הרימש ,בושובוש קחשל ןקחשה תא ריזחהל תנמ לע יחרכה ונה המש

.טילחהל ךירצ התאוהז םעש,הבקנו רכז איה תומד לש הריחבה .הנגהוםהלש ןוזמה לודיג ,רפכהלש היינבהדבל ןכמ רחאלו ,ןמאל לבקי אוהש הנושארה הדו

.ישלב רופיסשיו רתוי תויהל ךפוה םישנאה לש םבושיירשאכ ,שגרמוןיינעמ דואמ היה קחשמ .תוקסרתהה תביסלםהלש הריקח םיליחתמ םהו ,לפנ סוטמה,יהשלכ הביסמ ,םיניינעמ תויהל ך

.תוחונבעצוב טקיורפ,תוריוצמ תויומד ומכ תוארנ תויומדה לכשהדבועה תורמל .רדהנ רומוה שוחבםיאלמוםיכורא אל םה ,קחשמב םיטסקטלוגאד םיחתפמה

.תחצנמה היגטרטסאההיהי המו,רתויב םיבוטה םיבאשמב שמתשהל דציכ בטיה בושחל שמתשמל ם

 

לשחק גם