טנרטניאב תודלוח

שמות חלופיים: טנרטניאב תודלוח
.םימסרכמ לש םייחה תא רוקחל :קחשמ תודלוח

.םמושו םיכושח םבש םירחא תומוקמבו ,בויב ,םיפתרמב םייח םהו ,ןיטולחל הנוש הסירפ 1

.דכולמ אבצ ותוא ךופהל ,ןטק חכה שארב ,םניחב קחשל ליחתהל תודלוח ,םימסרכמ קסוע םו

.ויטבש תרתוכ תמק ,הדלוחה תכלממ וחתפי רשא ,י'צוגמט הלועפ ,היגטרטסא ,היצלומיס לש

.טיעלהל וילייח ,ביואה לש הדלוחה אבצ תא חצנל לוכי התא הז םעו ,היעשה עבטמ איה ןא

.ךנובשח לע תומשרנ תודוקנה תאו ,תיבחה החלשנ הניבג – חילצמ אל התא םא .הסוכמ רדחל השיגו ,הניבג תוסוכ ףורשל הזה רדחב וצבקתה םלוכ ,אל םא

.ךלש אבצה ףרטציש ,שדח שורבכע רוציל םיישומיש הנייהת ולא תומשנ .םימסרכמ תייצח ידי לע תשחרתמ וז .תובבל עיפוהל םהישארל לעמ ,ךכל םינכומ םהשכ .שדחה ברקה לש תיילוחב לבקל ןכמ רחאלו ,ימיטניא ךילהת רובע ךסמה ירוחאמ שורפל םהל

.הדלוח טיעלהל הניבג בונגל ידכ םימעפ המכ ,טיעלהל םירז שורבכע ,הניבג לש תשרדנה ת .krysobaksy לע עיקשהל ךירצ ,הזחה לא השיג לבקל ידכ לבא ,תומישמ המכ עצבל הצור אל

.תורטמה ןתוא םע ,רוקיב םלשמ םג התא ,ךל קר אל האריי יורק רוקיב רחאל

.תועדוה לש הצפהו לופכש לש ךילהתב טולשל ולכוי iPlayer ירבכע .קחשמ לכ ךרואל םיחותפ םיהובג םיסוטטס תשיג לבא ,םייתוכלמ םילבקמ ונחנא ,רופא ןטק

 

לשחק גם