/ םירוביג :םוסקה קוסיעה

שמות חלופיים: / םירוביג :םוסקה קוסיעה

Magic םינוש קחשמ תונונגס השולש םיבלשמה תווצ תוברק - םירוביג רהמל - PVP,

.השימח לש םומיסקמ תויהל לוכי .הלעמו 1

 

לשחק גם