שמות חלופיים: Survayv 2ואה 2 דורשל ךיא
.תודרשיהל םיצלמומ 2 קחשמ דורשל ךיא

.29 דירוהל ולכוי 2 דורשל ךיא יבמוז הספילקופא לש םידהוא 10. 2,015

:תומרופטלפ .בשחמ יקחשמ תרזעב תושגרהררועל ךרד םישפחמ םה ןכלו ,םייחב םישוגירותונתווארל םהל .הרטמל עיגהל ידכ תנכוסמ הקתפרהל לובטלו ךלש רוביגה תא רפשל ,בצמה לע עיפשהל לגוס

.הצואת רבצו,רפתשה אלש קר אל ,םינש המכ ירחא Riskosne סולב סוריווה םיבמוז םע בצמ .תימלועה הפיגמהלש התליחתיכ רורב הז וישכע לבא ,םידדובמ םא ,קפסמ תוריהמב םיסוריו

.גושגשו תוביצי לש קוחרמ ןיע תיארמוליפא תונבל הצור לבא ,םלוע םיבקרנ ,םיררופתמבד .סוריווה םיבמוזתגרוהש החסונאוצמל לגוסמ היהי רשאכ דחא םוי ילואו,הווקת דבאל אל א

.הנחמה תיינבלחוטב םוקמ אוצמל ימומרעוםכח ,לזמ לזאזעל תויהל ךירצ התא ןמזלש הזה ם .רפס תיב ירייס חוכשל .םירבח לע ןגהל שקבמ םג אלא ,ולש וייחלקר אל ,םירענ חונ רתוי וא תוחפ ןגראל םיסנמ

."יקוח"דמעמ יל שי וישכעו,םעפ יא וחרפ דושו הזיבהש רחאל ,םייחבםהלש םירבחה לכ אל ?עויסוהכימת חיטבהש יטמזירכ רז םע השיגפההיהת המ ?וילע ךומסל ונילע םאה .יבמוזמרתוי בוט טלחהב הז יכ ,תוסנל םיבייח ונחנא

.רתוי תובוט תואצות תוארל תנמ לע םוקיממקחרתהל וא ברקתהל לוכי התא םימיוסמ םינמזב

.םייח לש םישקה םיאנתללגתסהל םתוא ןמאל ןכמ רחאלו ,םהלשמ תויומד רוציל לוכי התא .סנילרוא וינ לש ינועה תונוכשלחתפנ רוזאה תא רוקחל םירוביגהו,יארקא ןפואב ורצונש

.יתואיצמ רתוי דורשל ךיא 2 םינתונ ריוואה גזמ יאנתםוילש יונישהלבא ,תוטישפב קלח ת

.יוניש אלל ראשית ןכמ רחאלו ,ינשה לש דחא בגה תא תוסכל ,תע לכב יבמוז תפקתהל ןכומ

 

לשחק גם