שמות חלופיים: / הכפהמה :ךותמ 3 הנומת
.הבורקה הכפהמףרועה קחשמ

.ל"ומ ;ndash & ףסכ קומעו,םזי ;Studios & ndash Dambuster לע םידבוע םיליבומה ם

.ךלש ירטילטוטה רטשמבהפסוה ידי לע וחוכ תא הלצינ האירוק ןופצו ,םהלש רמושה תא בזכ .ןשיה תרדהנ ץראלש חכה תא ריזחהל התרטמו ,שדחה בצמהםע םימיכסמ ךניא שפוח ירחוש יש .םייחמ רתוי בושח אוה שפוחה םרובעש ,םייתימא םירוביג םיכירצ ונחנא ,הז בצמב .תינקירמא תואמצע לש בלהתבשחנ הז הקיתע ריע יכ ,ינויגה יד הזו ,היפלדליפב ןה תויר

.sdobrovat אל ביואה תא הרשיי איהשכו ,ביבאה תודגנתה תא תסחוד רבכ שלופקר איה וזכ

.םינוגה דויצו קשנ ןיא ;nbsp &ש םישנאה תא ליבומוםירמ אוה .יפואהתוחור קר הז לבא ,ותוא ץלחל רתוי םישק םיאקירמא םירוביג ,ןמזה לכ םהלש קשנה

.םהלש קשנה ילכ ףוסאל וא תמכוחמ תדוכלמ תונבל לוכי התא תואטורג ירמוחמ ,םימעפל .תויתריצי שי יכ ,קחשמה תשגרמ הדוקנה תא ךפוה הז

.הלשמ םינייפאמ םע ימנידויתואיצמ ,הפי עוצעצ םע ולומג היהת התאו,תונלבס תצק.תודוכלמוםיבראמןגראל ,הלבח ,הרטמ ילגרמלחלש .לכה תושעל לוכי התא ,בשחמב הכפהמהףרועה40 GHz, AMD FX- 4150^^8
 

לשחק גם