ספא ולש

שמות חלופיים: ספא רוביג
.ספאמ ךלשמ תומד רוציל לוכי התא הבש ,Svidén ןווקמ רוטלומיס MMORPGshka םניחב ןפד .ןמזה תא ריבעהל ידכ וא םלעתהל הצור התאשכ pyatiminutok וא הדובעב תוקספה םיאתמ ד .קיחצמ שגרמ ץורמב בהז לבקלו םירחא םינקחש םע םהלשמ תוחוכ תוסנל תונמדזהה תא ץימח ?רוטלומיסב תופצל המ .ספא רוביג רפוס רוביג תויהל ידכ - תיפוסה הרטמה רובע הלש םיעוציבה תא רפשלו ךלש !ידכ םהמ ללכב רומוהה שוח םע - קחשמה לע וסינ ספא רוביגה טנרטניאב םירצוי .םמעתשהל וא םדריהל אל הקיפרגה

?םשריהל אוה ספא רוביג ךיא !רוביג רוצ"שרגמה לע םיצחול ונא ".

:תומדה תעפוה ןימ תא רחב .קחשמה לש ךילהתה תא ליחתהל לוכי התא וישכע

:םיעצומה םינייפאמה ךותמ הריחב ,הרוביג וא רוביגה תא בואשל ידכ תונמדזהה ת .םינוש םיעצבמ תרוצב לומגת לבקמ התא ,הכוז ידי לע .םיסרפה לא רוזחנ ואוב תועתפהו םיסרפ ,תוברק ,תודובע הברה אצמת ,לכה אל הז לבא est

קחשמב םייקה עבטמה ,ךכו .בוט רבד הז - תורחא םיטירפ תוינגפוס תריכמ םג ומכ ,ברקב ןוחצנ ,הדובע ,תומישמ עו .םירחא םיישומיש םיטירפו םינוש םיצירממ תשיכרל ליעוהל ?תוינגפוס גישהל ןתינ הפיא !רחא םש ,הירוטידנוקה ?רוביגה ספא קחשמ קחשמ התא רשאכ םג תושעל לוכי התא המ .םינומיאל חלש .תונמוימ לכ דדחל ןמאל לוכי התא הפיא !היינגפוס לדומ תויהל לוכי ןומיא ךילהת תא ץיאהל .רוביגה רופישל הרומתב קיזמו רתוימ לכה רטפיהל םינומיאב ,ןוכנ הז .םינפה תא ,םחליהל ליחתהל לוכי התאו ,תרדגומ .דחיב קחשל ןתינ קחשמה תא ,בגא םהירושיכ לש האצותה תא האור התא רשאכ הנה !דחי ריפסו טנרטניאב םייתימא םירבח לש תווצ רוציל לוכי התא םא דבל ןמז זבזבל המל .יטסירומוה קחשמ אוה ומצע רופיסה וליפאו ,םמעתשהל אל ,הברה קחשמב םירועיש !ףיכ ןמז תולבל ,יללכ ןפואב

 

לשחק גם