Ghost Recon Tom Slantsys: Vildlands

שמות חלופיים: wildlands TCGR ,יסנלק םוט​​ לש הטירו וקי'צ Wild יעקרקמ
.תיתימאה המחלמה :wildlands :יסנלק םוט

Igra לש רקשמ אל ינא

.E3 לביטספב גצוה עדימ תצק לבא ,עודי אל ןיידע ותקשה דעומ

:תומרופטלפל wildlands הדרוהל :יסנלק םוט​​ לש הטירו וקי'צ םע וז הלועפ זא

.הקנלב יתטנס לכ ידי לע להונמה םימס לטרק ו םימס ירחוס לש ירקיעה סיסבל הכפה היבי .הטילש לע רומשל השק רתויו הלשממהו ,ןותחתה םלועה ידי לע טלשנ רוזאה לש תוינסרה ת .יניצר םויאל ךופהל ,םלועה יבחר לכב תועורש תופורתה יכ ,הקינאפב ב"הרא ."תוחור"תיליע תדיחי החלש היבילוב רדס טילשהלו היפאמה סיסב תא לסחל ידכ

.בצמל הלועפה תא םיאתהל תלוכיה תאו הצוחה הבשחמ תינכות םיכירצ ונחנא .ותוא תיבשהל תותימצל ןכמ רחאלו ,עשפ טקידניס לש תורושב לובלבו סואכ ךופהל דעונש .ביוא ינכוס םיפשוח ,םישנוע תריחבב ןדפק דואמ אלו ,וררועתהש םילושכמ לומ רצוע וני .הלשממה תכימתב ןויסינה וירוחאמ ול שי לבא ,תבכרומ האשינ הרדגה תתיכ

.דועו תוירבדמ ,תורהנ ,םירה :םינוש םיאנת םע םינוש םירוזא 9 ללוכ קחשמה .ילאידיא טלקמ ךפוה הלילה תא תוארלו רחא בוקעל רתוי לק אוה םויה םא המישמה ךלהמב .םידדונ תולוח לא קיבד ץוב לש םישקה םיקלחה לע רבגתהל תלגוסמ איה הקינכטה תאו ,עפ .םיט"לזמ ןוגכ ,תונוכת שי יכ םא ,אבצה לש יתימא לנסרא לש סיסבה ,ינרדומה םלועב םי .הליעי הפקתה םג ומכ ,םינמוסמ םיביואו תורטמ םה הלא םיינאכמ םירזוע

.םיזחאמ המכ סופתלו םלועה תא רוקחל תכלל לוכי התא המישמה תא עצבל ןכמ רחאלו ,םינו

.ךלש תוידיתעה תוינכותה עיפשהל םילגוסמ םה יכ ,תוניצרב ןוכנל וקנפ .םיישומיש םירבד ,םקשנ ולפנש םיביואמ תחקל לוכי התאו ,ךלש רוביגה תא רפשל ךל עיבצ

 

לשחק גם