לזייף of Empires

שמות חלופיים: לזייף of Empires
Forge

קחשמOnline of Empires, ןבאה תפוקתב תשחרתמה תשגרמ היגטרטסאכ ליחתמ. .תרחא תושונאה ןדיע דחאמ הגרדהב ענ ,רקחמ תושעלו ידוחיי תיב תונבל ,ךלש ריעה חתפי

6

:םיישיא םינותנ אלמל"םשריה"ב

:ןוגכ םיבאשמ לש הפלחהל קר אשונ .הלועמ היצמינאו הקיפרג םע ןווקמ קחשמ of Empires גרופ !םמעשמ היהי אל ברקה ךלהמב

!לבא ...הדרוהה תסרג לע םניאש םירבח םיכחמ םתא ,ןווקמ בצמב

 

לשחק גם