Fable תודגא

שמות חלופיים: Fable תודגא
.םירופיסותודגא לע תוססובמה תודגא Fable קחשמ

.תיאורהה הגאסה לש םיטנמלא םע הזילע הדגא ומכ רתוי ,Fable תודגא הארנ יניצר קחשמ .םיליגה לכ תותפל RPG - הלועפה רנא'זב טקיורפהשהווקתב ,םידלי אל לבא ,רומוה תצק ם .Windows 10 םע PC -ו Xbox תחא דירוהל ןתינ Fable תודגא יכ ןנכותמ הז

2016 ביבאב הנכרעית תוחותפ אטב תוקידב .קחשמה תא ררחשל םיכלוה טפוסורקימ Lionhead ינפלוא ינפלוא רואל איצומהו םזיה,הנש .הגרדהב םירחא םירבדותויומדהמ קלח ,הפמה תבחרה ,ךשמה יטרס לש הרדס רוציל םיכלוה ם .תיפותישוא דיחי שמתשמרוחבל ולכוי םירמייג ,םיבצמל רשאב .בשחמ תטילשב ,תויומדהלש הרבחההיהי אבה ;ndash & דבל היהת אל התא ,דחא רבעמבתורי .םיחתפמל םיניכמ םהש המ לע םיפסונ םיטרפ דומלל םיסנמ םינקחש ,הפונת אולמב איה טקי .הלעפהל םניח לדומ היהת ןתינ תודגא Fable תדרוה יכ עדונ הזו,תוריהמב תטשפתמותובהל .ךלש לרוגה ;ndash & רוביגה לש ולרוג

.םעפ ירחא םיבוט ךכ לכ ,החמשב ,םולשב תויחל םיראופמה םירוביגהענומ םוקמ לכב אצמנ .םיקרואוםינילבוגלש גיהנמה ;דחא ndash & לבנ ;nbsp & םיבוט ה'רבחה לכ הלוע הייעי .תובוט תונווכ עצבל ךממ עונמל ידכואבצ nasylaya םיליצא םימחוללוחוכב םישמתשמ ליעפ .םינוש תונוסאל םרוג ,ריוואה גזמ תא לעפתלותודוכלמ עבוק קנעה םיקורי םיקירפ גיהנמ .םדדועל גאדי ישארה לבנה,תויהל ךפוה אוה םאו,היהי אל םיממעשמ ,םייללכ םירוביגבטלח .ןוירש arbalester רתויב םיעיגפה םירוזאבםינגומ םידיחפמ

  • .תפייס^25 דבכ םוסק ןגמ^ .םינדועמ םיסומינ םע^דומח חצור 25^ .תויהל אל הזש ןפ דימעהלו,והשלכ ץמאמ איפקהל לכות ,הקיחצמ ,הבבוש הפשכמ
  • .דחאל וכפה הירוטסיההוהדגא ,םסק ובש םלועבךמצע תא אצמי רוביגה םע

    .ןויבלא סולכא תוניינעמ תויומד םע תורזומ תושיגפ ,תולטמ רגתאמ ,תומיהדמ תומישמל ה .ץימא ומצע חוכ וא ברח ריכש ,תח אלל םחול ,ימומרע יאמר ;ndash & דיקפתטילחמ התא .דויצה תא ךירצ אל אוהש אדוול ידכ ,הבוט רתוי העיגמ ךלש תומדה

    .בשחמ לע תודגא Fableבתומישמל רבעש רחאל רתי תויוכז ול תתל ידכ הגרדהב לידגהל ןתי .Intel Core Quad i7-860 2 :דבעמ

  •  

    לשחק גם